prvek

Skladové hospodářství GASTRO32


Skladové hospodářství GASTRO32 je určen pro evidenci a sledování skladových zásob. Pro každé středisko eviduje zásobu ve skladových cenách. Zatížení skladu je pomocí nákupů nebo převodek z ostatních středisek Odpisy jsou pomocí připojených pokladen nebo pomocí odpisových skladových dokladů. Aktuální účetní zásoba se porovnává přes fyzické inventury se skutečným stavem. Inventurní rozdíly se dorovnávají prodejem a odvodem dodatečné tržby. Velké množství sestav analyzuje hospodaření středisek v nákladových cenách a maržích vůči prodejním cenám na pokladně. Receptury a kalkulace slouží pro odpisy skladů, výpočet marží a návrh prodejních cen při dodržení plánované marže.

Skladové hospodaření GASTRO32 - ilustrace 1
prvek

Sklady pomocí systému GASTRO32

 • Centrální ceník zboží. Možnost definice vlastních jednotek.
 • Sledování skupin zboží.
 • Výroba a bourání slouží pro práci s recepturami jako s výrobky. Totéž zboží lze nakupovat a současně vyrábět. Jedná se např. o nakupované a vyráběné polotovary, které lze evidovat na jedné kartě.
 • Řešení rozvařené výroby v inventurách.
 • Výpočet stavu skladů a pohybů na skladech i zpětně za zadaná data. Takto se řeší zrcadla prodejů na skladech.
 • Převody mezi středisky se změnou jednotky, beze změny jednotky nebo kombinovaně. Např. nákup na hlavní sklad dle jednotek a názvů dodavatele, převod na kuchyni v globálních názvech a jednotkách použitých v recepturách.
 • Kontrola správnosti skladových cen porovnáním cen na kartách s cenami běžných nákupů s možností automatické korekce skladových cen.

prvek

Nákupy a doklady v systému GASTRO32

 • V rámci jednoho dodacího listu lze zatěžovat více středisek. Generování dodacího listu ze vzoru dodacích listů – urychlení zadávání. Možnost zadávání dodacích listů v jiné aplikaci gastro a následně import dokladů do gastra. Využití např. při zadávání dodacích listů externistou. Přenosy dodacích listů z externí aplikace přes USB, mail nebo automatizovaně přes FTP server.

prvek

Receptury v systému GASTRO32

Skladové hospodaření GASTRO32 - ilustrace 2
 • Tři úrovně receptur s možností vkládání podreceptur do receptury. Možnost odepisování různých středisek v rámci jedné receptury.
 • Hromadné opravy receptur záměnami surovin.
 • Hromadné záměny přemarkovaných surovin surovinami na skladě.
 • Vyhledání surovin v tržbách – dohledání receptur, které odepisovaly surovinu.
 • Receptury lze vytvářet i v jiné instalaci Gastro – funkce pro synchronizaci receptur vytvořených v jiné aplikaci. Přenosy receptur přes USB,
  mail nebo automatizovaně přes FTP server.

prvek

Inventury a uzávěrky v systému GASTRO32

 • Inventury na střediscích s vyčíslením rozdílu v kusech, skladových nebo skladových a prodejních cenách.
 • Zápis inventurních zůstatků i na pokladnách POS32 s následným importem zůstatků do Gastra.
 • Libovolný počet inventur v rámci účetního období – řešení předávání směn. Možnost inventur pouze určité skupiny např. masa. Používá se na kuchyni pro předání směny, kompletní inventura se provede až na konci měsíce. Možnost vyčíslení mank a přebytků jedním pohybem – vyčíslení celkového manka nebo přebytku.
 • V inventurách dynamické vytváření mini skupin technologicky zaměnitelných položek pro vyčíslení mank a přebytků jako celku.
 • Klouzavé uzávěrky skladu – možnost pracovat v aktuálním měsíci a současně i v minulém měsíci. Zápisy dokladů v novém měsíci nejsou podmíněny uzavřením minulého měsíce.

prvek

Manažerský modul v systému GASTRO32

 • Manažerské sestavy vyčíslení marží procentuálních absolutních dle surovin a receptur při porovnání ceny dosažených na pokladně vůči cenám skladovým. Sestavy procentuální ztrátovosti po položkách jakožto poměr mezi inventurním mankem a ideálním odpisem přes receptury.
 • Generátor vlastních sestav.
 • Exporty sestav do MS Excel, PDF, Word.
 • Sledování a porovnávání nákupů stejného zboží od různých dodavatelů, porovnávání dodávek různých dodavatelů. Skladové hospodaření GASTRO32 - ilustrace 3
 • Možnost vytvoření exportních můstků pro přenos dokladů přímo do účetnictví.

prvek

Řízení pokladen v systému GASTRO32

 • Příprava ceníků pro připojené pokladny. Názvy PLU na pokladnách mohou být jiné než názvy zboží ve skladu. Více PLU tak může odepisovat stejné zboží. Přímý odpis rozlévaných nápojů z karet bez nutnosti vytvářen formálně recepturu. Definice sezónních ceníků pro pokladny, které se použiji pouze zkopírováním. Definice cenových hladin pro pokladny POS32.

Podpora nepřipojených pokladen zadáváním hromadných tržeb za měsíc před pokladní prodej.prvek

Jídelní lístky a rauty v systému GASTRO32

 • Generování jídelních lístků do MS WORD. Vícejazyčné lístky s přepočtem cen v Kč do EUR.
 • Specializovaný modul pro nabídky, plánování, odpisy a vyhodnocování rautů. Vytváření nabídky rautů ze vzoru rautů, z uzavřených minulých rautů, z rozpracovaných rautů. Automatická generace nabídkového listu do šablony Word s hlavičkou firmy, automatickým výpočtem ceny rautu a DPH. Inicializace nabídkové ceny rautu na základě požadované marže. Interní doklady s vyčíslením skladových cen, prodejních cena a dosahovaných marží. Tisky podkladů pro obsluhu pro založení rautu. Vyhodnocení a případné doplnění skončeného rautu dle skutečnosti a přímý odpis skladu. Možnost záměny odepisované suroviny receptury jinou surovinou bez nutnosti měnit recepturu.

prvek

Odpisy snídaní, polopenzí a surovin

 • Jednoduché odpisy snídaní, polopenzí a podobných opakujících se odpisů na základě definovaných odpisových vzorů.
 • Vyčíslení nákladů na jednotlivé činnosti.

prvek

Správa rautů

 1. Prvotní návrh rautu

  V prvotním návrhu rautu se zadá základní struktura nabídky zadaná názvem položky, množstvím, prodejní cenou a počtem předpokládávaných osob účastnících se rautu. Modul počítá skladové a prodejní ceny na osobu, marže na osobu a celkové marže na raut. Prvotní prodejní ceny se berou z ceníku, pro každý raut lze ale navolit zcela individuální prodejní ceny. Modul navíc umí navrhnout prodejní ceny sám, pokud se mu zadá požadovaná procentuální marže vzhledem ke skladové ceně. Prvotní návrh rautu může být zkopírován ze sady vzorových rautů, z jiného probíhající rautu nebo dokonce z již uzavřených rautů, které byly zákazníkovi poskytnuty v minulosti. Výsledkem je návrh rautu, který se zašle zákazníkovi ke schválení.

 2. Editace názvů

  Modul rautů řeší problém s názvy receptur a zboží. Interní názvy receptur a zboží tak jak je používají skladníci, kuchaři a provozní v Gastru jsou většinou neakceptovatelné pro použití v automatizované generaci nabídkových listů z toho důvodu, že bývají příliš strohé.Obchodní oddělení potřebuje mnohem podrobnější popis receptury aby zákazníka nalákal a současně přesněji pomocí názvy vystihl obsah receptury. Podobně je třeba řešit problém, kdy je ve skladu uvedena jedna karta (Víno bílé), ale zákazník vyžaduje přesnou značku a počty konkrétního vína. Obojí řeší konverzní tabulka názvů, kdy každé položce lze přiřadit obchodní název, který je předkládám zákazníkovi. Obchodní názvy pro zákazníka si lze přiřadit k receptuře. Tento obchodní název se nabízí jako prvotní v konverzní tabulce, takže pokud jej nechceme měnit, stačí konverzní tabulku pouze kliknutím odsouhlasit a od toho okamžiku se receptura navenek prezentuje obchodním názvem. Implicitní obchodní název lze v rámci konverzní tabulky editovat a ukládat k rautu. Toto se používá hlavně u specifikací vín, nealko nápojů apod., které jsou vedeny ve skladu pod obecným názvem, ale zákazníkovi je třeba nabídnout konkrétní značku.

 3. Zaslání návrhu zákazníkovi

  Po vytvoření nebo odsouhlasení konverzní tabulky názvů lze již jedním tlačítkem vygenerovat návrh rautu. Návrh rautu se vytváří vyplněním šablony MS WORD obsahující většinou logo , stálé texty, doplňkové grafiky apod., které jsou součástí každého nabídkového listu. Gastro do šablony zapíše obchodní názvy položek, jejich počty, prodejní ceny,spočte DPH a průměry na osobu. Obsluha do Word dokumentu doplní organizační poznámky a vysvětlivky. Návrh rautu si obsluha ve Wordu uloží a následně přímo z MS WORD zašle zákazníkovi návrh rautu jako přílohu pošty.

 4. Editace a úprava rautu

  Nebývá zvykem, aby zákazník akceptoval první návrh rautu, Většinou bude požadovat změnit počty, prodejní ceny nebo položky rautu. Obsluha si otevře v Gastru rozpracovaný raut. Následně edituje raut přidáním, ubráním položek, změnou prodejních cen nebo změnou počtu osob. Pokud zákazník požaduje pouze změnu počtu osob, modul rautů umí hromadně změnit počty jednotlivých položek na základě nového počtu osob. Při změně počtu osob se zachovávají původní počty přepočítané na jednu osobu. Po opravě rautu se opětovně přegeneruje nabídkový Word dokument a nový návrh se zašle k dalšímu schválení. V nově vygenerované nabídce se zachovávají původní poznámky a připomínky. Gastro vkládá do dokumentu pouze nové počty, názvy a průměry.

 5. Raut je odsouhlasen a schválen

  Celý raut tak jak byl schválen co do počtů, prodejních cen a názvů položek se přímo zašle na pokladnu, kde se zaeviduje a odepíše. Tato jednoduchá věta vystihuje největší přínos nového modulu rautů.. Odsouhlasený raut můžeme kdykoliv zaslat na pokladu. Na pokladně může čekat libovolný počet aktivních rautů. Při markování rautu si obsluha otevře speciální účet a klikne na požadovaný raut v seznamu aktivních rautů. Raut je charakterizován svým jménem, který byl součástí nabídky rautu, takže není pochyb o tom, komu který raut patří. Kliknutím na jméno rautu se celý raut vloží na otevřený účet a od tohoto okamžiku se jedná o standardní objednávku. Obsluha vidí názvy a počty položek rautu. Uložením rautu na otevřený účet se v kuchyni vytiskne seznam receptur a jejich počty v podobě standardního kuchyňského bono bloku, takže kuchař má jistotu, že raut byl namarkován a nic mu nebude v inventuře chybět. Současně na konci bono bloku se tiskne název rautu. Kdyby současně probíhalo více rautu z více míst, v kuchyni je vždy jasné, jakému rautu objednávka patří Otevřený raut lze na pokladně editovat běžnými prostředky. U otevřeného rautu můžeme měnit počty porcí, k rautu můžeme přidávat nebo ubírat položky v cenách rautu . K rautu můžeme také přidávat PLU určené pro běžný pasant. Lze tak řešit situaci, kdy část rautu je dohodnutá předem a část se vytváří až při akci. Každý otevřený účet s rautem obsahuje jméno rautu.Pokud tak probíhá více rautů najednou, obsluha se nesplete při výběru rautových účtů. Na konci dne se rautový účet běžně vystaví na libovolnou platbu - většinou fakturu nebo se převede na hotelový účet. Host tak dostává při ukončení rautu účet podle skutečnosti (nemusí zcela odpovídat plánovanému rautu). Účet je hostem podepsán a následně slouží jako podklad pro fakturaci nebo se předává do recepce, pokud je raut součástí ubytování.

  O odpis rautů se nikdo nestará. Raut se odepisuje spolu s odpisem běžného markování prodejů na pokladně. Nutno dodat, že názvy položek rautu na pokladně se přebírají z návrhu rautu, takže obsluha na pokladně otevřením rautu vidí nejen počty, ale také obchodní názvy, které si zákazník odsouhlasil. Opětovně se tak vracím k oblíbené universální kartě „Víno bíle“, kdy se na pokladně v rámci rautů neobjeví Víno Bíle L 7x, ale např Veltlín L 3x a druhý řádek Muller L 4x. Obsluha tak ví, jaké druhy vína má zanést. Obsluha může navíc podle aktuálních požadavků zákazníka libovolně kombinovat Veltlín a Muller, protože pro inventuru se odepíše z karty „Víno Bíle“ 7 L.

  Na pokladně lze zadávat také generické rauty – tedy rauty, u kterých není předem znám počet osob, ale jsou odsouhlaseny ceny a položky na jednu osobu. Při vlastním markování rautu obsluha zadá počet osob a klikne na řádek se jménem rautu. Na účet rautu se založí zadaný počet osob*obsah rautu pro jednu osobu.

  Rauty se nemusí uzavírat spolu s pokladnou. Je běžné, že jeden raut trvá více dní. Pokladnu lze nakonfigurovat tak, že se uzavřou a odepíšou pouze zaplacené položky a otevřené rauty se přetahují do následujícího dne nebo dnů. Raut se zaúčtuje a odepíše až v den, kdy se vystavila účtenka

  Modul rautů lze také používat pro polední menu, kdy lze editovat standardní nabídku poledního menu přímo na pokladně přidáním nebo ubráním položek menu dle přání zákazníka.

NAŠE REALIZACE

Euro Agentur
Hotel Euro Pardubice
Aqua Spindl
Dasicke Sklepy
Restaurace Galanta
Bouda Máma