prvek

Servis ISM OBIS


Naše společnost je od 1. 9. 2014 registrovaným partnerem společnosti OBIS s.r.o., s osvědčením k poskytování služeb základního servisu a podpory k autorskému software ISM OBIS.

Kontakty:

Na základě tohoto Osvědčení jsme subjektem oprávněným ke zpracování, k úpravám a jiným změnám a k poskytování servisních služeb k autorskému software - programovému vybavení ISM OBIS:

 • CSA – Centrální správa aplikací,
 • CES – Centrální evidence smluv,
 • TED – Tvorba a evidence dokumentů,
 • INA – Internetová nadstavba IS,
 • JOB – Automatický zpracovatel,
 • FIS – Finanční správa,
 • EPZ – Evidence pohledávek a závazků,
 • TAV – Vyplňování a tisk složenek a obálek,
 • SUD – Skenování a úpravy dokumentů,
 • HOP – Hotovostní pokladny,
 • PTS – Přeměna topných systémů,
 • ERN – Evidence restitučních nároků,
 • USP – Ústavy sociální péče a domovy pro seniory,
 • EDP – Evidence místních daní.

Software je předmětem práva autorského podle ust. § 2 zák. č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).


prvek

Servis ISM OBIS - specifikace software

Základní charakteristika:

Modul TED je určen pro komplexní zajištění tvorby a evidence usnesení Rady, Zastupitelstva, stanovisek komisí, výborů, nařízení tajemníka, vedoucího a souvisejících úkolů. Je mocným nástrojem od samotné přípravy a tvorby návrhů přes jejich připomínkování, interaktivní projednávání až ke zveřejnění a archivaci. Zajišťuje přehlednou evidenci souvisejících dokumentů, centralizované ukládání příloh a intuitivní a rychlé vyhledávání. Umožňuje vytvářet specifické upravitelné tiskové sestavy a exporty. Zajišťuje jednotnou vizáž na základě šablon, garantuje správnost uváděných jmen, funkcí, útvarů a automaticky generuje úkoly z textů materiálu bez zásahu uživatele, tj. přehledný úkolovník s možností zasílání e-mailů jednotlivým nositelům úkolů ihned po schválení usnesení. Specificky je řešena vazba Rada-Zastupitelstvo s automatickým vytvářením rekapitulačních usnesení.

Hlavní funkce:

 • Evidence usnesení Rady, Zastupitelstva, stanovisek, nařízení, programy jednání, úkoly,
 • postihuje celý životní cyklus materiálu,
 • centralizované ukládání důvodových zpráv a příloh různých formátů (veřejné, neveřejné),
 • propracovaný systém přístupových práv.

Základní charakteristika:

Modul INA je určen pro presentaci dat jednotlivých evidencí informačního systému ve webovém prohlížeči. Umožňuje autorizovaný i neautorizovaný přístup, respektuje filtrování záznamů, uživatelské dotazy a přístupová práva z informačního systému ISM OBIS. Je určen pro intranetové použití v rámci úřadu i pro internetové použití. Umožňuje dohledat dokumenty a záznamy vedoucím pracovníkům úřadu, radním a zastupitelům aniž by museli vstupovat do jednotlivých specializovaných evidencí.

Hlavní funkce:

 • prezentace usnesení Rady, Zastupitelstva, podkladů k jednání Rady a Zastupitelstva,
 • prezentace vyplývajících úkolů,
 • prezentace smluv vedených centrální evidencí CES,

Základní charakteristika:

Modul SUD je určen pro správu požadavků a fronty dokumentů zaslaných na základě požadavku k naskenování či optimalizaci. Dokumenty do SUD je možné zaslat prostřednictvím specializovaných evidencí jako je TED, CES a pod. Optimalizovaný dokument na specializovaném pracovišti úřadu pracovníkem obsloužen a přes SUD vrácen uživateli frontou automaticky v naskenované či v optimalizované podobě.

Hlavní funkce:

 • obsluha fronty požadavků na naskenování a optimalizaci dokumentů

Základní charakteristika:

Modul FIS je určen pro finanční správu pohledávek a jejich vymáhání. Umožňuje přebrat pohledávku k vymáhání z evidence pohledávek EPZ, umožňuje předepisovat různé exekuční poplatky a pokuty. FIS má také integrováno generování dokumentů ve Wordu na bázi definovatelných šablon s návazností na spisovou službu úřadu.

Hlavní funkce:

 • Evidence dlužných pohledávek,
 • automatické vytváření předpisů pohledávek do účetního systému přes EPZ,
 • automatické generování písemností v MS Word, upomínek, výzev, platebních výměrů, rozhodnutí*,
 • vyplňování a tisk složenek, doručenek.

Základní charakteristika:

Modul EPZ je určen pro centrální evidenci a správu pohledávek města. Zajišťuje přehlednou evidenci, centralizované ukládání a uživatelsky intuitivní a přehledné vyhledávání. Důkladně je zabezpečena a kontrolována práce s pohledávkou pomocí tzv. systému barevných razítek. EPZ je spolehlivým nástrojem vhodným pro rozsáhlé použití na všech odborech úřadu města. Uživatelé nepotřebují znalost na úrovni účetnictví. Zaručuje jednotlivým odborům přehled nad platebními povinnostmi druhých stran vůči městu a jejich platební morálce.

Hlavní funkce:

 • Komplexní přehledná evidence pohledávek města,
 • automatické vytváření předpisů pohledávek do účetního systému,
 • automatické generování písemností v MS Word, upomínek, výzev, rozhodnutí*,
 • vyplňování a tisk složenek, doručenek.

Základní charakteristika:

Modul TAV je určen pro vyplňování údajů na složenkách jejich tisku a k vyplňování údajů na obálkách různých typů. TAV je vázán na ekonomické moduly, ze kterých může čerpat informace, ale také může být použit samostatně. Modul umožňuje tisk jedné či více složenek na stránku na základě definovatelných šablon.

Hlavní funkce:

 • Vyplňování a tisk složenek,
 • vyplňování a tisk obálek.

Základní charakteristika:

Modul HOP je určen pro správu hotovostních pokladen exekučního oddělení. Umožňuje vést libovolné množství pokladen, evidovat stavy, příjmy, výdaje, generovat příjmové doklady a vytvářet uzavírky a odvody. HOP je vázán na agendu FIS a EPZ.

Hlavní funkce:

 • Vedení hotovostních pokladen a jejich uzavírky,
 • generování příjmových dokladů,

Základní charakteristika:

Modul PTS je určen pro evidenci a zpracování žádostí o přeměnu topných systémů. Umožňuje kompletní evidenci údajů žádosti, výpočty dle definovatelných vzorů, vytváření platebních poukazů a jejich zasílání do ekonomického systému včetně kontroly jejich provedení.

Hlavní funkce:

 • Evidence a zpracování žádostí o přeměnu topných systémů,
 • vytváření a kontrola platebních poukazů,
 • definovatelné vzorce pro výpočty.

Základní charakteristika:

Modul ERN je určen pro evidenci žádostí o restituce nemovitého majetku. Zahrnuje evidence došlé a odeslané pošty, evidence žádostí, dohod, rozhodnutí, práci s identifikacemi pozemků jak s PK parcelami, tak s KN parcelami. Systém zahrnuje také archiv zpracovaných žádostí.

Hlavní funkce:

 • evidence restitučních nároků

Základní charakteristika:

Modul USP je určen pro evidenci a schromažďování žádostí o umístění do ústavů sociální péče a domovů pro seniory. Modul je členěn na několik záložek kategorizovaných dle typu ústavu. Umožňuje automatický sběr informací z jednotlivých ústavů sociální péče a domovů pro seniory, jejich zatřídění a další statistické zpracování. K významným funkcím patří možnost vytváření sumarizačních sestav.

Hlavní funkce:

 • evidence žádostí o umístění v ÚSP či DPS,
 • automatický sběr dat z jednotlivých ústavů a domovů,
 • vytváření statistických a sumarizačních výstupů

Základní charakteristika:

Modul CSA je základním stavebním kamenem celého modulárního systému ISM OBIS. Obsahuje informace o všech aplikacích, jejich součástech, uživatelích, právech a činnosti. V CSA je udržována organizační struktura úřadu včetně funkčních míst a hierarchie. Integrovaný audit nabízí podrobný přehled o činnostech uživatelů v jednotlivých modulech. Eviduje číselníky a registry jak centrální, tak specifických modulů.

Hlavní funkce:

 • Centrální správa uživatelů, přístupových práv
 • vedení organizační struktury úřadu, číselníků, registrů,
 • mapování činnosti uživatelů v jednotlivých modulech.

Základní charakteristika:

Modul CES je určen pro centrální evidenci smluv a jejich dodatků. Umožňuje evidovat základní i specifické údaje, vytvářet smlouvy, prohlížet a opravovat, vytvářet tiskové sestavy nebo exporty údajů, které obsahují souhrn požadovaných dat. CES má vazbu na další evidence - usnesení, veřejné zakázky, obecní majetek, pohledávky. Základem evidence je automatické přidělování jednoznačných strukturovaných čísel smluv a dodatků dle specifických pravidel úřadu. CES je plnohodnotným podkladem pro vnitřní audity.

Hlavní funkce:

 • Komplexní evidence smluv a dodatků,
 • automatická kontrola kompletnosti evidovaných údajů s e-mailovými přehledy vedoucím,
 • otevřené rozhraní pro práci se smlouvami ze systému jiných dodavatelů.

Základní charakteristika:

Modul JOB je určen pro automatizaci procesů probíhajících v rámci užívání informačního systému. Obsahuje konfigurovatelné procesy umožňující zasílání a příjem datových dávek, shromažďování a rozesílání e-mailových notifikací generovaných systémem, komunikaci mezi systémy různých dodavatelů a systémem ISM OBIS

Hlavní funkce:

 • Automatické provádění procesů v nastavitelných časech,
 • rozesílání e-mailových notifikací generovaných systémem,
 • zajištění rozhraní a služeb pro externí systémy.

NAŠE REALIZACE

Maro
Tvar Pardubice
SMP
Chalupa Motors
VCD
Chládek a Tintěra